INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Informacja o ochronie danych osobowych przetwarzanych przez Krzysztof Kowalski Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KOSIEK”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.

I. Administrator: Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Kowalski Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KOSIEK”, Działki Suskowolskie 43A, 26-670 Pionki

 

II. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych:

 • email: biuro@kosiek.pl,
 • tel: 48 381 84 44,
 • adres korespondencyjny: Działki Suskowolskie 43A, 26-670 Pionki

 

III. Cel i podstawa przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umów, zawieranych w ramach świadczonych usług przez Krzysztof Kowalski Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „KOSIEK” na rzecz osób fizycznych, prawnych, podmiotów nieposiadających osobowości prawnej, i innych jednostek organizacyjnych niezależnie od prawnej ich formy działalności. Dane osobowe pozostają przetwarzane także
w celu zatrudnienia pracowników (w ramach prowadzonych rekrutacji).

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 • zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);

 

IV. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy (w tym dochodzenia roszczeń z tego tytułu), przeprowadzenia rekrutacji, zgodnie wymogami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wymogami publicznoprawnymi.

V. Odbiorcy danych

Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty świadczące usługi na rzecz administratora (w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

VII. Informacje dodatkowe

 

 • Przetwarzane dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem.
 • Administrator nie przekazuje (i nie zamierza przekazywać) danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Podanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1. lit b), c) RODO jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych we wszystkich celach jest niezbędne do realizacji celów przetwarzania.
 • Podanie danych osobowych wyrażone na podstawie zgody (art. 6 ust 1. lit a) RODO), jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.